Verkkoryhmä 1:
Oman verkko-opetuksen suunnittelu, palaute

Hyvät ykkösryhmäläiset!

Verkkoryhmänne aktivoitui tässä jakson toisessa vaiheessa hienosti. Ilmeisen kiireisestä syksystä huolimatta hankesuunnitelmat tulivat valmiiksi ja kommentointiryhmien palautekeskustelut saatiin käyntiin oivallisesti. Tähän palautteeseen on alkuun koottu ajatuksia ja yhteenvetoa kehittämishankkeidenne suunnitelmaraporteista ja sen jälkeen muutamia huomioita käymästänne verkkokeskusteluosuudesta.


Kehittämishankkeista

Hankkeiden perustiedot ja toimintaympärisistöjen analyysit resurssikysymyksineen ovat tulleet esille ja käsiteltyä jo jakson ensimmäisen vaiheen keskusteluissa ja niistä laaditussa yhteenvedossa, joten niihin ei tässä palautteessa enää paneuduta sen tarkemmin. Sen sijaan toteutusaikataulu, hankkeiden sijoittuminen verkko-opetuksen 'kartalle', hankkeen kytkeytyminen oman työyhteisön muuhun kehittämishtoimintaan sekä tieto- ja viestintätekniikan lisäarvokysymykset on otettu tässä palautteessa tarkastelun alle.

Hankkeidenne eteneminen näyttää noudattelevan pitkälle TieVie-koulutuksen tahtia niin, että vuoden vaihteessa suunnitteluvaihe alkaa olla valmis ja kevään 2003 aikana osa on jo toteuttamassa uudistuksia. Luonnollisesti tämän kokoisessa ryhmässä hankkeiden etenemisen intensiteetti vaihtelee ja tuuminta tässä vaiheessa syksyä on siitäkin syystä eritasoista. Hyviä ideoita voi siis hakea pidemmälle hankkeessaan ehtineiltä. Lisäksi kannattaa vielä kerran käydä läpi tehtävän kysymyslista ja pohtia niitäkin näkökulmia, joita oman hankkeen raportissa ei ole vielä tullut katetuksi.

Yllättävää ei liene se, että noin puolella teistä oma hanke liittyy tieteelliseen tiedonhankintaan - onhan ryhmässänne useita kirjastoalan ja tiedonhaun ammattilaisia. Muut mielenkiintoiset suunnitelmat koskevat mm. HOPSin laatimista verkkoon ja/tai sitä hyödyntäen sekä tiettyjä alakohtaisia sisältökursseja.

Erityisesti tiedonhakuun liittyvissä hankkeissa näyttää olevan selkeää yhdenmukaisuutta sisällöllisesti ja rakenteellisesti - itseopiskelupaketit ja/tai lähiopetuksen lisämateriaalit pitävät suunnitelmissanne sisällään erilaisten tietokantojen esittelyä ja käyttöopastusta www-sivulla/sivustolla ja tiedonhakuun liittyviä, opiskelijoiden omaa tieteen alaan koskevia oppimistehtäviä tai vastaavia seminaaritöitä. Opiskelijoiden tuotokset toimisivat ensisijaisina oppimisen arvioinnin kohteena eli varsinaista tenttiä tiedonhausta ei juurikaan ole näemmä ajatuksena tehdä.

Yhteistyöhankkeita esim. usean kirjaston kesken on meneillään muutamia, ja yhteisen teeman eli tiedonhaun ympärillä voi saavuttaa tievie-koulutuksenkin kautta erityisen hedelmällistä synergiaetua. Tämä ja nuo edellä mainitut seikat tulivat esille myös palautekeskusteluissanne.

Koskien kaikkia ryhmänne hankkeita, verkon hyödyntämisen asteessa ja tavoissa löytyi variaatioita mm. sen mukaan, millaisia resursseja (henkilö, aika, raha) on käytettävissä ja oliko kyse täysin uuden kurssin rakentamisesta vai uudenlaisesta toteutuksesta aiemmin toteutettuun kurssiin tai tehtyyn materiaaliin. Varmasti mielenkiintoista olisi verrata kokemuseroja siitä, millaista on uudistaa jo olemassaolevaa tai aloittaa täysin 'tyhjältä pöydältä'. Toivottavasti ehditte sellaistakin keskustelua ennen TieVie-koulutuksen päättymistä käydä.

Edelliseen liityen, jakson materiaalissa esitettyä nelikenttää (http://virtuaali.tkk.fi/tievie/tievie2002/materiaali/rooli.htm) voi käyttää hankkeiden 'kartalle sijoittamisessa' apuna. Karkeasti yleistäen hankkeenne näyttävät sijoittuvan enimmäkseen nelikentässä lohkojen A ja B alueelle, joihin esimerkiksi itseopiskelupaketit ja lähiopetuksen oheismateriaalit kuuluvat. Nelikenttää ei toki ole syytä tulkita yksiselitteisen mustavalkoisesti niin, että oma hanke pitäisi sijoittaa tiukasti johonkin lohkoista. Teidänkin hankkeiden toteutukset liikkuvat eri lohkojen välillä ja osassa on nähtävissä ja tietoisesti suunnitteillakin prosessinomaista kehittymistä esimerkiksi niin, että alkuvaiheessa toteutetaan lähiopetuksen tueksi materiaalipaketti, jota myöhemmin jalostetaan ja monimuotoistetaan itsenäiseksi verkkokurssiksi, jossa myös vuorovaikutus- ja ohjauselementtejä on käytössä.

Kysymykseen oman hankkeen kytkeytymisestä laajemmin työyhteisön (yliopisto-osasto-laitostasolla) tavoitteisiin olitte löytäneet vastauksia hyvin. Monet kertoivat oman hankkeen olevan osa laajempaa, oman yliopiston tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyntämisstrategiaa. Yliopistojen kirjastoissa toteutettavat hankkeet mainittiin olevan osa peruspalveluiden kehittämistoimintaa, jonka kohteena on erityisesti tiedonhaku ja -hallinta.

Tieto- ja viestintätekniikan lisäarvoiksi opetuksessa mainitsitte mm. joustavuuden lisääntymisen opiskelijan itsenäisessä työskentelyssä, jolloin opiskelija voi käydä materiaalia läpi omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin (syventäen tai kerraten tietoa, työpaikalta tai kotoa käsin, valitsemananaan ajankohtana jne.). Verkko voi tuoda joustoa myös opiskelutavan valintaan niin, että opiskelija voi valita itse suorittaako kurssin esim. monimuoto-opetuksena (lähiopetus+verkkotyöskentely) vai pelkästään verkossa työskentellen.

Myös substanssiperustelu oli hyvin tarkoituksenmukainen, kuten tämä erään teistä kommentti osoitti: " Verkkotyöskentely sopii hyvin tiedonhankintataitojen opiskeluun, koska tiedonlähteetkin ovat nykyisin paljon verkossa." Suljettuun oppimisympäristöön siirtymisestä katsottiin olevan mm. se lisäarvo, että opiskelijan toimintaa pystytään paremmin kontrolloimaan (tehdyt tehtävät, oppimisympäristöön kirjautumisen lokitiedot, keskusteluaktiivisuus jne.) ja kurssin painoarvo suoritusmerkinnän arvoisena näin ollen kasvaisi.

Erityisesti opetuksellisten ratkaisujen pohdinta jäi hankekuvauksissa monella aika vähäiseksi ja niiden kohdalla kannattaa kyllä hetkeksi pysähtyä jo tässä suunnitteluvaiheessa. Kysymykset siitä millaista opetusta, opiskelua ja oppimista nyt miettimäsi kurssi, materiaali tai opiskeluprosessi tukee, muodostavat pohjan ja tavoitteet käytännön toteutuksille, ainakin näin kai pitäisi olla. Opetuksellisten ratkaisujen pohtimiseen sisältyi myös kysymys arvioinnista. Opiskelijoiden opiskelutoimintaa ohjaa olennaisesti se, miten heidän oppimistaan tullaan arvioimaan - valmiille vastausvaihtoehdoille rakentuva tentti tai testi mitä todennäköisemmin tuottaa erilaista oppimista kuin vertaispalautteen tai ryhmäkeskustelun avulla käsitellyt oppimistehtävät. Arviointi tullaan käsittelemään tarkemmin TieVie-koulutuksen loppupuolella.


Kommentointiryhmien toiminnasta ja palautteiden antamisesta

Kaikkiaan viestejä keskustelualueellanne lähetettiin 49, joista hankkeisiin liittyviä kommentteja oli n.30. 18 ryhmänne jäsentä osallistui palautekeskusteluihin. Tuo tilastolukema jakautui vielä tarkemmin niin, että varsinaisia palautekommentteja hankkeisiin annettiin kaikkiaan yht. 18 ja noin kolmasosa puolestaan vastasi kommentin antajalle kiittäen saadusta palautteesta ja vastaten esitettyihin kysymyksiin tai täsmennyksiin.

Pääasiassa ryhmissänne kukin kommentoi vain yhtä hanketta, kahdessa ryhmässä kaikki ovat antaneet palautetta kaikille. Sisällöllisesti tarkasteltuna palautekommenteissa esiintyi suurimmaksi osaksi tarkentavia kysymyksiä juuri hankkeen aihealueeseen liittyen. Palautekommenttinne noudattivat melko pitkälle samantyyppistä rakennetta (sisältäen seuraavia: mikä hyvää, mikä parannettavaa/tarkemmin mietittävää, omia kokemuksia sekä ehdotuksia siitä mitä voisi/kannattaisi tehdä.)

Tässä vielä muutamia keskusteluteemoja, jotka nousivat toisillenne antamissa palauteissa ja niihin vastatuissa kommenteissa (osaa käsitelty jo aiemmassa, kehittämishankkeita koskevassa osassa):
- ylläpito (kuka vastaa oppimateriaalin/verkkoympäristön päivityksestä ja toimintakunnosta? Tarvitaanko erikseen teknistä ja kurssihallinnollista yllpitoa?)
- kurssin sijoituspaikka (mille palvelimelle ja minne siellä kurssi sijoitetaan?)
- yhteistyöhankkeissa: keillä opiskeljoilla mitkäkin materiaalit käytettävissä, eriytetyt vai yhteiset (ja jatkoa edelliseen: Miten järjestää opastus ja ohjaus, kun on olemassa kaikille avoimet tietokannat ja yliopisto-kohtaiset tietokannat?)
- avoin vai suljettu ympäristö omalle kurssille?
- tietokantojen käyttöliittymät tiedonhakukursseilla: niitä on paljon ja eri opiskelijoilla eri tarpeet, miten siis huomioida?

Lopuksi vielä linkkivinkki yhdenlaisesta raamituksesta palautteen antamiselle verkkokeskustelussa eli ote Oulun yliopiston Arviointiaavan sanomista, joka on ollut myös verkkomateriaalina tievie -koulutuksen arvointi-jaksolla ja jota on myös käytetty apuna näitä teidän käymiänne keskusteluja analysoitaessa http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/arviointiverkkojakso/palaute/verkkokeskustelu.htm


Oli oikein antoisaa seurata keskusteluanne hankesuunnitelmienne täydentymistä Turun lähiseminaarin toimija-analyysistä tähän jaksomme päätökseen saakka. Tästä on hyvä jatkaa! Erityiskiitoksen voitte antaa itsellenne paneutumisesta toistenne töihin ja perusteellisen ja monipuolisen palautteen antamisesta niistä. Toivottavasti nyt virinneet yhteistyö- ja verkostoitumiskuviot saavat vahvistusta tievie-koulutuksen jatkuessa!

Riikka Lauhia

Päivitetty 11.10.2002 /rl