AIKATAULU JA TEHTÄVÄT

Verkkojakson aikataulu
Verkkojakson tehtävät
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

Verkkojakson aikataulu

Ajankohta Tehtävä Ajankäyttösuositus
24.9. 1) Orientoitumistehtävä: vertaisryhmittäin Oulun lähiseminaarissa. Oulun lähiseminaarissa 0,5 h.

vko 41 – 42
4.10.-17.10.

2) Hankkeen kytkökset –kuvaustehtävä ja roolikeskustelu: vertaisryhmätyöskentely Varaa kalenteristasi 4 h työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan noin viikon aikana.

vko 42 – 43
11.10.-21.10.

3) Verkkojakson materiaaliin tutustuminen ja projektisuunnitelman laatiminen: itsenäinen työskentely

Varaa kalenteristasi 10 h työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan noin viikon aikana.

vko 43 – 44
22.10.-31.10.

4) Projektisuunnitelman julkaisu ja palautteen antaminen: vertaisyhmätyöskentely Varaa kalenteristasi 6 tuntia työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan viikon aikana.
31.10. mennessä 5) Itsearviointilomakkeen täyttäminen  
15.11. mennessä Verkkoryhmäkohtaiset yhteenvedot luettavissa
 

 

Verkkojakson tehtävät

Oppimistehtävät on suunniteltu tukemaan kehittämishankettasi. Tekemällä tehtävät suunnittelet ja teet kehittämishankkeesi osia ja samalla tulet harjoitelleeksi muun muassa verkkovuorovaikuttamista ja muutamia Optiman toimintoja, joita Orientaatiojaksolla emme vielä käyttäneet.


1) Orientoitumistehtävä Oulun lähiseminaarissa 24.9.2004

Toimija-analyysi:
Tämän tehtävän tarkoituksena on auttaa sinua hahmottamaan, millaisessa ympäristössä hankettasi ja työtäsi teet, keihin työlläsi on vaikutuksia ja mitä vaikutusmahdollisuuksia sinulla omassa työyhteisössäsi ja oman hankkeesi suhteen on.
Toimija-analyysin ohjeistus: Ympyräkuva ja Piirto-ohje.

2) Hankkeen kytkökset –kuvaustehtävä ja roolikeskustelu: vertaisryhmätyöskentely: 4.-17.10.2004

Oman hankkeeni kytkennät -tehtävä:
Mihin suurempaan kokonaisuuteen hankkeeni liittyy? Mitä minun pitää kokonaisuudesta tietää? Tekeekö joku muukin organisaatiossani samaa työtä, samanlaista hanketta? Mitä voin oppia heiltä?
Kuvaa hankkeessasi mahdollisesti mukana olevien henkilöiden rooleja näiden kysymysten pohjalta. Voit esittää kuvauksesi joko tekstinä tai vaikkapa kuvana, käsitekarttana, kuviona tai sekä että. Virikkeeksi ks. esimerkkikuva. Liitä tekemäsi kuvaus (Word-dokumentti, PowerPoint-dia, GIF-kuva tms.) viestiisi.
Katso OHJE (aukeaa uudessa ikkunassa) liitetiedoston liittämisestä viestiin.

Roolikeskustelu tapahtuu oman vertaisryhmäsi keskustelualueella.
Kun olet pohtinut oman hankkeesi toimijoiden rooleja, tavoitteena on jatkaa tätä pohdintaa yhdessä ryhmäsi kanssa. Tavoitteena on pohtia yhdessä ryhmän kanssa verkko-opetuksessa mahdollisesti ilmeneviä rooleja (sisällön tuottaja, administrator, www-asiantuntija tms.) ja niiden merkityksiä verkkokurssin kokonaisuutta ajatellen. Voitte pohtia esimerkiksi työssäoppimista ja siinä ilmeneviä useita rooleja sekä onnistumisen edellytyksiä kokonaisuuden kannalta.

Roolikeskustelu saa edetä vertaisryhmänne ehdoilla. Tässä on hyvä pohtia kehittämishankkeessa mukana olevien henkilöiden eri roolien merkityksiä, jotta jo kurssin suunnitteluvaiheessa tulee pohdittua kurssia kokonaisuutena.

3) Verkkojakson materiaaliin tutustuminen ja projektisuunnitelman laatiminen: itsenäinen työskentelyvaihe: 11.-21.10.2004

Viimeistään tässä vaiheessa on aika syventyä verkkojakson materiaaliin. Pääset aineistoon sivun ylälaidassa olevasta painikkeesta "Jakson materiaali". Materiaalissa on runsaasti linkkejä ja kirjallisuusvinkkejä oheismateriaalina. Siihen tutustuminen ei ole pakollista mutta suositeltavaa, erityisesti jos verkko-opetuksen suunnittelu on jo sinulle tuttua.

Itsenäisen työskentelyvaiheen aikana työstät myös omaa hankkettasi alustavasta suunnitelmasta kohti projektisuunnitelmaa. Projektisuunnitelma on laajudeltaan enintään 2 sivua / noin 1000 sanaa. Tässä vaiheessa tarkastelet vielä alustavasti, mutta kokonaisvaltaisesti omaa hankettasi. Tarkoituksena ei ole esim. kirjoittaa tarkkaa kuvausta, vaan eri osa-alueita syvennetään koulutuksen edetessä. Alla on avuksesi lista asioista joihin projektisuunnitelmassa on hyvä vastata:

 • Mitä lisäarvoa tieto- ja viestintätekniikka tuo hankkeeseesi? (Tätä pohdittiin mm. Oulun lähiseminaarissa)
 • Kohderyhmäsi ja sen erityispiirteet?
 • Miten hankkeesi liittyy yliopistosi/oman osastosi/yksikkösi tavoitteisiin ja muihin hankkeisiin? Onko vastaavia hankkeita tehty muualla? (Ks. hankkeeni kytkökset -tehtävä)
 • Miten hankkeen opetukselliset ratkaisut konkreettisesti ilmenevät? Miten opittua mitataan?
 • Miten rajaat sisällön, minkälaista aineistoa hankeessa käytetään ja tuotetaan ja kuka sitä tuottaa?
 • Käytettävissä olevat resurssit ja työnjako (vrt. Oulun lähiseminaarin orientoitumistehtävä toimija-analyysi)
 • Hankkeesi vaiheet ja alustava aikataulu (mieti sekä suunittelu- että toteutusvaihetta)

Voit halutessasi käyttää hyväksi myös kurssin oheismateriaalista löytyvää projektisuunnittelman tsekkilistaa (Jakson materiaali > Verkko-opetuksen suunnitteluprosessi > Projektisuunnitelma).

Halutessasi voit jäsentää omaa hankettasi aikajanan muodossa, jolloin saat heti alusta asti kirjattua ylös kurssin suunnittelun kannalta olennaisimmat ajankohdat. Tämä helpottaa huomattavasti työskentelyä seuraavissa jaksoissa ja auttaa hahmottamaan kurssia kokonaisuutena koko koulutuksen ajan.

4) Projektisuunnitelman julkaisu ja palautteen antaminen:
vertaisryhmätyöskentely: 22.-31.10.2004

Julkista projektisuunnitelmasi TieVie_5: Tuotokset_04 -nimisessä työtilassa olevassa omassa kansiossasi viimeistään 22.10. aamulla. Katso OHJE tiedostojen liittämisestä omaan kansioon.

Perehdy oman vertaisryhmäsi jäsenten suunnitelmiin. Jotta keskustelussa olisi mahdollisimman helppo antaa kommentteja koko ryhmälle, tällä jaksolla on tavoitteena ns. ongelmakeskustelu. Pohtikaa ryhmässä jo nyt mahdollisesti ilmenneitä ongelmia, varsinaisen toteutuksen mukana tuomia hankaluuksia ja pohtikaa yhdessä mahdollisia ratkaisuehdotuksia. Voitte pohtia muun muassa roolitusten tuomia ongelmia tai muita hankkeeseenne lähisesti liittyviä vaikeuksia. Kukin jäsen voi yhteisen keskustelun ja pohdinnan lopputuloksena muodostaa itselleen ”vaikeuksien kautta voittoon” –listan, jossa valitsee suunnitelmansa osaksi muutamia hyviä käytänteitä.

Muutamia keskustelun aiheita voisivat olla:

 • Suunnitelman tekemisen aikana ilmenneet ongelmat
 • Toteutusta hidastavat tekijät
 • Toteutuksen realiteetit
 • Miten estää sudenkuopat?

5) Itsearviointilomakkeen täyttäminen

Täydennä verkkojakson lopuksi Optimassa oleva Itsearviointilomake (löytyy Optiman vasemmasta reunasta ennen viestilistoja). Lomake on tehty ainoastaan sinun käyttöösi - muut osallistujat eivät sitä pääse lukemaan. Lomakkeen täyttäminen onnistuu seuraavasti:

 • Klikkaa auki Itsearviointilomake
 • Täydennä kysytyt kohdat
 • Hyväksy lomake painamalla 'ok'

Verkkoryhmäkohtaiset yhteenvedot 15.11.2004 mennessä

Verkkoryhmäkohtainen yhteenveto hankkeista ja toiminnasta verkkojaksolla on luettavissa Optimassa, verkkoryhmien kansioiden alla viimeistään keskiviikkona 15.11.2004.

Hyväksytyn suorituksen kriteerit

Jotta saat jakson suoritettua hyväksytysti sinulta edellytetään, että olet

 • miettinyt ja kuvannut miten hankkeesi ja työsi liittyvät johonkin suuremaan kokonaisuuteen ja osallistunut aiheeseen liittyvään keskusteluun vertaisryhmässäsi
 • perehtynyt tämän verkkojakson materiaaliin
 • laatinut projektisuunnitelman ja julkaissut sen omassa kansiossasi Optimassa
 • osallistunut vertaisryhmässäsi projektisuunnitelmien teon yhteydessä ilmenneiden ongelmien pohtimiseen sekä muotoillut itsellesi listan "hyvistä käytänteistä", ja
 • täyttänyt itsearviointilomakkeen.
Päivitetty 22.09.2004 /TJ