G E O I N F O R M A T I I K A N  V I R T U A A L I Y L I O P I S T O

 

Geoinformatiikan virtuaaliyliopistohanke - Projektin kuvaus

Geoinformatiikan virtuaaliyliopisto
Geoinformatiikan opetuksen nykytila
Hankkeen tarkoitus ja luonne

GEOINFORMATIIKAN VIRTUAALIYLIOPISTO

Paikkatieto ja sen sovellukset valtaavat nopeasti alaa sekä perus- että soveltavan tutkimuksen alueilla. Kehityksen moottorina on informaatioteknologian nopea kehitys ja sen myötä avautuvat uudet mahdollisuudet. Suomessa alalla on pitkä tutkimusperinne, digitaaliset kartta-aineistot ovat huippuluokkaa ja paikkatietojärjestelmien käyttö on laajaa. Alan osaajia ei ole riittävästi ja tulevaisuudessa erityisesti monipuolinen osaaminen ja valmius tieteidenväliseen yhteistyöhön on kysyttyä. Yliopistolaitokseen kohdistuu tässä tilanteessa paljon odotuksia niin työntekijöiden kouluttajana kuin uuden tutkimustiedon tuottajana.

Geoinformatiikan virtuaaliyliopiston tavoitteena on vastata kasvaviin koulutustarpeisiin tieto- ja viestintätekniikan sekä verkostomaisen toiminnan keinoin.

Geoinformatiikan virtuaaliyliopistohanke perustuu osapuolien laajalle geoinformatiikan opetus-tarjonnalle, jota on vahvistettu vuoden 2002 alussa uusilla geoinformatiikan opetusviroilla. Virkojen myötä alan opetustarjonta laajenee ja virtuaaliyliopistoa ajatellen opiskelijoille voidaan tarjota laajempi tämän alan sivuainekokonaisuus (15-35 ov). Virtuaaliyliopiston tärkeänä tavoitteena on opetustarjonnan monipuolistaminen yhteistyön kautta, mikä mahdollistaa myös resurssien suuntaamisen geoinformatiikan tutkimus- ja kehitystyöhön. Virtuaaliyliopistohankkeen rinnalla kehitetään myös geoinformatiikan jatkokoulutusta.

Vuosien 2001 ja 2002 aikana Geoinformatiikan virtuaaliyliopistohankkeen valmistelu eteni osapuolten keskinäisenä yhteistyönä. Hanke on laajentunut ja samalla se on herättänyt kiinnostusta mm. Tampereen teknillisen yliopiston Geoinformatiikan laboratoriossa. Hanketta on käsitelty myös Geoinformatiikan neuvottelukunnassa.

Geoinformatiikan opetuksen nykytila

Geoinformatiikkaan sisältyy laaja joukko paikkatietojen käyttöön ja tuottamiseen liittyviä tieteenaloja ja tekniikoita (kartografia, maantiede, kaukokartoitus, geoinformaatiotekniikka, paikannus, navigointi jne.). Näiden alojen osaaminen kytkeytyy nopeasti kehittyvään langattomaan tiedonsiirtoon. Erityisesti matkaviestimien ja paikannusteknologian yhteensulautuminen synnyttää uusia tarpeita eri tyyppisten kuluttajatuotteiden ja -palveluiden toteuttamiselle (mobiilit paikkatietopalvelut).

Maamme yliopistoissa on annettu geoinformatiikkaan liittyvää opetusta ja tehty tutkimusta jo 1980-luvulta alkaen sekä teknillisissä että matemaattis-luonnontieteellisissä yksiköissä. Tutkimus ja kehitystyö ovat tuottaneet alalle yhteisen teoriapohjan ja standardointihankkeita. Erikoisosaamisen myötä Suomeen on kehittynyt viisi vahvaa alan tutkimus ja opetusyksikköä, joiden työnjako on selkeä kansallista Geoinformatiikan virtuaaliyliopistohanketta ajatellen.

Opetusyksiköt ja niiden vahvuusalueet:

YKSIKKÖ VAHVUUSALUE
Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto
GIS -järjestelmäsuunnittelu, sijaintialgoritmit, spatiaalinen analyysi ja mallinnus, visualisointi, InternetGIS, kaukokartoitus, paikannus ja navigointi
Helsingin yliopisto
maantieteen laitos
GIS-soveltaminen, vektoriaineistojen käyttö, kaukokartoitus, ympäristön ja maankäytön muutosten seuranta, kehitysmaasovellukset
Helsingin yliopisto
metsävarojen käytön laitos
paikkatieto- ja kaukokartoitusmenetelmien kehitys ympäristö-, maatalous- ja metsäsovelluksiin
Oulun yliopisto
maantieteen laitos
ihmistoiminnan rasteriaineistojen käyttö ja tutkimus, kaukokartoitus pohjoisen ympäristön ja maankäytön sovelluksissa, mobiilit eläinten seurannat
Turun yliopisto
maantieteen laitos
soveltava geoinformatiikka: alueellinen ympäristötutkimus, maisematutkmus, kaupunkitutkimus, ympäristö-historiallinen tutkimus, kartta- ja navigointipalvelut, paikkatiedon clearing-house mekanismit, ympäristötietoarkisto

Geoinformatiikan opetuksen ja tutkimuksen vahvistaminen ja lisääminen on nähty tarpeelliseksi. Vuonna 2001 perustettiin kaikkiaan viisi uutta geoinformatiikan opetusvirkaa. Helsingin yliopiston Metsävarojen käytön laitoksen geoinformatiikan professori aloitti 1.1.2002 ja Maantieteen laitoksen professori aloitti 1.3.2002. Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosaston ja Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston geoinformatiikan professuuri täytetään myöhemmin kuluvana vuonna. Perustetut professuurit ovat määräaikaisia 5-vuotisia lahjoitus-professuureja. Hankkeen yhteistyötahona on Geoinformatiikan neuvottelukunta, johon kuuluvat Liikenne- ja viestintäministeriö, Maanmittauslaitos, Metsäteollisuus ry, TietoEnator Oyj, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsingin yliopisto ja Teknillinen korkeakoulu. Vastaavasti Oulun yliopistossa on perustettu geoinformatiikan professuuri 1.2.2002 alkaen. Turun yliopistossa on perustettu uusi maantieteen yliassistentin virka, jonka opetusalana on geoinformatiikka. Yhdistettyinä jo virassa oleviin geoinformatiikan alan toimijoihin uudet tutkimuksen ja opetuksen voimavarat takaavat alan monipuolisen ja ripeän kehittymisen lähivuosina.

Hankkeen tarkoitus ja luonne

Luodaan kansallinen Geoinformatiikan virtuaaliyliopisto osana Suomen Virtuaaliyliopistoa pohjautuen hankkeessa mukana olevien osapuolien nykyiselle yhteistyölle ja työnjaolle. Hyödynnetään kunkin korkeakoulun laajaa geoinformatiikan erikoisosaamista opetuksen ja tutkimuksen osalta.

Tuotetaan verkkoon kattava geoinformatiikka-alan opintojen kokonaisuus, josta opiskelijalla on mahdollisuus valita n. 15-35 ov:n sivuainekokonaisuus. Virtuaaliyliopiston tarjoamat kurssit ja opetusmateriaalit ovat laajan yliopistollisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen piirissä olevan opiskelijajoukon ulottuvilla sijainnista riippumatta. Kurssikokonaisuudet tuotetaan työnjaon mukai-sesti eri osallistujatahojen toimesta. Lisäksi mukana voi olla alan yritysten toteuttamia paketteja, joiden sisällön tulee täyttää Geoinformatiikan virtuaaliyliopiston määrittämät kriteerit. Hanketta laajennetaan kansainväliseksi olemassa olevien yhteistyökontaktien kautta sekä verkottumalla uusien partnereiden kanssa.

Geoinformatiikan virtuaaliyliopiston rakenne on seuraava:

Projekti hyödyntää kussakin yliopistossa toimivia virtuaaliyliopistotoimintaa tukevia yksiköitä ja niitä kokemuksia, joita on kerääntynyt muista kansallisista verkostoista. Teknillisessä korkeakoulussa toimintaa tukee Opetuksen ja opiskelun tuki, joka toimii läheisessä yhteistyössä hankkeen osapuolien virtuaaliyliopistoyksiköiden kanssa.

Hankkeen kehittäjille (näihin tietoihin päästäksesi tarvitset salasanan)

 

Näitä sivuja ylläpitää koordinaatioyksikkö.
Päivitetty 25.08.2004