G E O I N F O R M A T I I K A N  V I R T U A A L I Y L I O P I S T O

 

Oppimateriaalin tuottaminen

Kurssikuvaus

TekijÄnoikeudet

Suomen virtuaaliyliopisto -> Opetus -> Aineistot ja tekijänoikeus

http://www.virtuaaliyliopisto.fi/index.php?profile=opetus&language=fin&pageref=aineistoha

Tuotettaessa opetus- tai muuta aineistoa verkkoon, on tärkeää ottaa huomioon aineistoon
liittyvät tekijänoikeudet. Perinteistä oppimateriaalia tuotettaessa kustantaja tai tuottaja
tavallisesti huolehtii sopimusasiat kuntoon. Verkkoaineistoja tuotettaessa tällainen taho
saattaa kokonaan puuttua, jolloin tekijänoikeuksien tarkistaminen jää tekijän huoleksi.

Toisaalta sähköisessä muodossa valmiiksi olevaa aineistoa on helppo sisällyttää oman
aineiston joukkoon eikä aineiston alkuperää ja tekijänoikeuksia tulla tarkistaneeksi.

Opetusministeriön asettama työryhmä on valmistellut sopimusmallit ja ohjeistuksen
verkko-opetusaineiston tekijänoikeuksista. Sopimusmallit ja ohjeet on julkaistu
kokonaisuudessaan Opetusministeriön www-palvelimella.

Opetusministeriö edellyttää, että jokaisessa opetusministeriön rahoittamassa
virtuaali/verkko-opetushankkeessa huolehditaan siitä, että aineistojen tekijöiden kanssa
sovitaan verkko-opetuksen aineiston tuottamisesta ja käyttöoikeuksista tarvittavassa
laajuudessa. Erityisesti tulee sopia siitä, että laadittu aineisto on edelleen hankkeen
käytettävissä ja ylläpidettävissä aineiston tekijän lopettaessa työskentelynsä hankkeessa.
Muilta osin aineiston tekijä säilyttää tekijänoikeudet aineistoonsa ja hän voi käyttää
aineistoa myös omiin tarkoituksiinsa, ellei erikseen toisin sovita.

Opetusministeriön www-palvelimelta löytyy myös perustietoa tekijänoikeuksista. http://www.minedu.fi/opm/tekijanoikeus/index.html

_________________________________________________________________________________

OPM:n asettaman verkko-opetuksen tekijänoikeus -työryhmän laatimat sopimusmallit julkistettiin 10.10.2001.

Nämä sopimusmallit löytyvät OPM:n www-sivuilta rtf-muodossa joko käyttämällä polkua www.minedu.fi -> Hankkeet -> Tietoyhteiskuntahankkeet -> Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian työryhmät -> Verkko-opetuksen tekijänoikeudet -> Sopimusmallit

tai suoraan osoitteesta

http://www.minedu.fi/opm/hankkeet/koul_ja_tutk_tietostrategia/
10verkko_opetus/10verkko_opetuksen_tekijanoikeudet.html

Sivuilta löytyvät sopimusmallit on laadittu paikallisen sopimisen tueksi ja niitä voidaan haluttaessa käyttää ja muokata tilanteen vaatimalla tavalla.

Työryhmässä on tehty seuraavat mallisopimukset:

  1. Koulutuksen järjestäjän ja tekijän välinen virkatehtävää/työtehtävää koskeva sopimusmalli
  2. Koulutuksen järjestäjän ja tekijän välinen sopimus aineiston valmistamisesta ja hyödyntämisestä ("ulkopuolinen toimeksianto")
  3. Koulutuksen järjestäjien välinen sopimus yhteishankkeessa tuotettavasta verkko-opetuksen aineistosta
  4. Koulutuksen järjestäjän ja verkko-opetukseen osallistuvan opiskelijan välinen sopimus oppimateriaalin käytöstä

Yhteistyöhankkeissa tarvitaan yhteistyöoppilaitosten välisen sopimuksen lisäksi sopimukset aineistojen tekijöiden kanssa. Mallien käyttöä helpottamaan on laadittu ohjeisto, josta löytyy taustatietoa mallien sisällöstä ja eri kohtiin liittyvistä vaihtoehdoista. Sopimusmallien soveltaminen edellyttää kuitenkin perehtyneisyyttä tekijänoikeuskysymyksiin. Nyt syntyneitä, erityisesti verkko-opetuksen tarpeita varten tarkoitettuja mallisopimuksia ei tiettävästi esiinny muualla maailmassa, joten maamme on tässä(kin) suhteessa edelläkävijänä. Mallisopimukset käännetäänkin siksi tuota pikaa paitsi luonnollisesti ruotsiksi, niin myös englannin kielelle.

Jouni Ranta, lakimies
Tutkimus- ja kansainväliset palvelut
PL 33, 00014 Helsingin yliopisto
sähköposti jouni.ranta@helsinki.fi
puh. (09) 191 24313
GSM 040 531 9431

Näitä sivuja ylläpitää koordinaatioyksikkö.
Päivitetty 25.08.2004