pixel
d Työtavat ja turvallisuus >Laboratoriojätteiden käsittely

Miten vähennät laboratoriojätteen syntymistä ja miksi laboratoriojätteet pitää lajitella?

Vältä kemikaalijätteen syntymistä. Mittaa tarvittavia reagensseja vain sen verran kuin tarvitset ja käytä pieniä ainemääriä. Laboratoriojätteen syntymistä ei voida kokonaan estää, joten on huolehdittava jätteen asianmukaisesta hävittämisestä. Käytettävien kemikaalien kuin syntyvien jätteidenkin ominaisuudet on tiedettävä, ja siksi jätteet on pakattava ja merkittävä niin, että niiden kuljetus ja käsittely voidaan tehdä turvallisesti. Jotta syntyvä jäte voitaisiin hyödyntää, on erilaiset jätteet kerättävä erikseen.

Mitenkä laboratoriojätteet lajitellaan?

Viemäriin laskettavat jätteet

Viemäriin saa kaataa vain vaarattomia vesiliukoisia nesteitä, joiden pH on 6-11:

 • Laimeat happo- ja emäsliuokset
 • Pieniä määriä väkeviä happo- ja emäsliuoksia neutraloituina
 • Etanoli pesuliuoksena
 • Suolaliuokset
 • Uutoissa syntyvät tarpeettomat vesikerrokset, mikäli ne eivät sisällä haitallisia tai myrkyllisiä kemikaaleja

Viemäriin kaadettavat liuokset huudellaan viemäriin aina runsaalla vedellä.

Viemäriin ei saa kaataa:

ymp. vaarallinen

 • Myrkyllisiä kemikaaleja
 • Viemäriä syövyttäviä tai tukkivia aineita
 • Veteen liukenemattomia liuottimia
 • Veden kanssa kiivaasti reagoivia kemikaaleja
 • Viemärissä mahdollisesti kaasuuntuvia aineita
 • Jäteöljyä tai muita öljymäisiä aineita

Kemikaalijätteiden käsittely:

Orgaaniset ja epäorgaaniset jätteet lajitellaan erikseen.

Orgaaninen jäte:
 • Palavat liuottimet voidaan yhdistää samaan jätepulloon. Tähän ryhmään kuuluvat liuottimet ja alkoholit (asetoni, asetonitriili, dietyylieetteri, tolueeni, heksaani, …) jotka on merkitty varoitusmerkillä ”palava”, mutta joissa ei ole mukana vettä, halogeeneja tai rikkiä sisältäviä yhdisteitä. Poikkeus on etanoli. Pesuliuottimena sitä saa laittaa viemäriin.
 • Orgaaniset liuokset, joissa on mukana vettä, rikkiä tai halogeeneja kerätään samaan jäteastiaan.

Kiinteä orgaaninen jäte kerätään omaan jäteastiaansa.

Epäorgaaninen jäte:

 • Vaarattomat, kiinteät, ei-vesiliukoiset epäorgaaniset jätteet, kuten käytetty hiekka, piimaa ja silikageeli, kerätään niitä varten jätevetokaapissa olevaan erilliseen astiaan.
 • Suurin osa epäorgaanisista suoloista (NaCl, Na2SO4, …) voidaan liuottaa veteen ja sen jälkeen huuhdella viemäriin.

Vaarallisia, haihtuvia tai voimakkaasti reagoivia aineosia sisältävät seokset on tehtävä kemiallisesti vaarattomaksi ja neutraaliksi ennen jäteastiaan kaatamista.

Raskasmetallit (Hg, Pd, Pt, Cr, Cd, …) ja myrkylliset aineet (As, Se, Te,...) sekä niitä sisältävät seokset samoin kuin jodi (I) on kerättävä kukin omaan astiaansa eriteltyinä jätevetokaappiin. Jäteastiat on varustettava etiketillä, jossa lukee selkeästi astian koko sisältö, tekijän puumerkit sekä päivämäärä.

Lasijäte:

Särkynyt lasitavara kerätään niille tarkoitettuihin keräysastioihin. Lasitavaroista puhdistetaan kemikaalijätteet ennen keräysastiaan laittoa.

Ainekohtaiset hävitysohjeet

Seuraavassa esitetään muutamia ainekohtaisia jätteiden hävitysohjeita. Laboratoriojätteitä hävitettäessä on aina muistettava käyttää suojakäsineitä ja suojalaseja!

Alkalimetallit: Na, K, Li

Alkalimetallit reagoivat erittäin kiivaasti veden kanssa, joten niitä ei saa missään nimessä laittaa sellaisenaan viemäriin. Alkalimetallit hävitetään liuottamalla ne pienissä erissä tekniseen etanoliin. Muita alkoholeja ei saa käyttää, koska ne reagoivat liian kiivaasti. Hävittäminen suoritetaan paikassa, jossa on hyvä ilmastus (vetokaappi). Suurempia määriä hävitettäessä käytetään typpiatmosfääriä. Kalium hävitetään aina typpiatmosfäärissä! Myös välineet, joilla alkalimetalleja on käsitelty tulee huuhdella teknisellä etanolilla.

Tionyylikloridi, SOCl2

Tionyylikloridi hävitetään NaHCO3:n vesiliuoksella kaatamalla tionyylikloridi natriumvetykarbonaatin (NaHCO3) vesiliuosta sisältävään astiaan. Huom! Reaktio on kiivas. Kun kaikki tionyylikloridi on reagoinut NaHCO3 -liuoksen kanssa, se voidaan kaataa viemäriin. Hävittäminen tehdään aina vetokaapissa.

LiAlH4

LiAlH4 -jätteet hävitetään typpiatmosfäärissä kostealla eetterillä (veden kanssa ravisteltua). Hävittäminen tapahtuu tiputtamalla jäähdytettyyn, sekoittajalla, palautusjäähdyttäjällä ja typpiatmosfäärillä varustettuun astiaan märkää eetteriä varovasti, kunnes reaktiota ei enää tapahdu.

Kloorisulfonihappo, ClSO3H

Ylimääräinen kloorisulfonihappo hävitetään kaatamalla se suureen määrään jäämurskaa. Käsittely on suoritettava aina vetokaapissa suojalaseja käyttäen.

Bromi, Br2

Bromi on punaruskea painava neste (tiheys 3.1 g/ml), joka höyrystyy voimakkaasti huoneenlämpötilassa (kp. 59 ºC). Bromin käsittely tulee ehdottomasti tehdä vetokaapissa suojalasit ja -hanskat päällä. Iholle joutunut bromi aiheuttaa vaikeasti paranevia palovamman tapaisia syöpymiä ja hengitettynä bromi aiheuttaa hengenahdistusta. Iholle roiskunut bromi tulee huuhdella runsaalla vedellä. Jos bromia pääsee hengitysteihin, pitää välittömästi poistua ulkoilmaan.

Jos bromipullo hajoaa tai bromia roiskuu, roiskeen päälle tulee kaataa Na2CO3, jolloin tapahtuu seuraava reaktio Br2 + Na2CO3 --> NaBr + NaOBr + CO2.

 

otsikkolaatikko

©2005
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 
l
p