Jakson materiaali > Kurssin tavoitteet ja sisältö

KURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Kurssin suunnittelun keskeisimpiä vaiheita on tavoitteiden määrittely. Opetuksen tavoitteet ovat samalla oppimistavoitteita. Opetuksen tavoitteet kuvaavat sen mitä ja miten sisältö tulisi hallita. Opetuksen sisältö kuvaa käsiteltävän aihealueen. Tavoitteet ohjaavat opetuksellisten ratkaisujen ja arviointimenetelmien valintaa ja itse oppimisen arviointia. Parhaimmillaan selkeiden tavoitekuvausten avulla voidaan kursseja liittää toisiinsa. Selkeät tavoitteet ohjaavat opiskelijan toimintaa.

Ydinainesanalyysi on Karjalaisen & co esittelemä menetelmä, joka on mainittu myös tutkintorakenteen uudistuksen yhteydessä oppisisältöjen analyysin välineenä (ks. Yliopistojen tutkintorakenteen kehittämistyöryhmän muistio 2002). Ydinainesanalyysin avulla voidaan verkkokurssin sisältöä suunnitella kerroksittain. Menetelmän tavoitteena on auttaa luokittelemaan opetettavaan aiheeseen liittyvät tiedot ja taidot niiden tärkeyden mukaan. Kolmiportaisen luokituksen kategorioita ovat ydinaines, täydentävä tietämys ja erityistietämys.

Teknillisessä korkeakoulussa tätä ajattelua on sovellettu jäsentämällä oppiainesta seuraavasti:

  • Aina välttämättömällä aineksella (must know) tarkoitetaan esimerkiksi ajattelun ja työskentelyn välineitä, joita tarvitaan myöhemmissä opinnoissa, tutkimustyössä ja työelämässä. Näiden tietojen avulla voidaan ymmärtää ja/tai soveltaa tietoja. Tämä aines on opintojakson ydinasioita.
  • Usein tarpeellinen aineksella (should know) tarkoitetaan tietoutta, joka lisää teoreettisia yksityiskohtia ja selventää harvinaisempia sovelluksia.
  • Joskus hyödyllisellä aineksella (nice to know) tarkoitetaan erityistietämystä, joka syventää jonkin alueen hallintaa.

Ongelma on useimmiten liian laaja sisältö. Ydinainesanalyysin keskeinen tehtävä onkin auttaa hahmottamaan opetetun aiheen tietojen ja taitojen väliset yhteydet ja hierarkiat sekä suhteuttamaan nämä opiskelijan työmäärään (opintojen mitoitus), opetussuunnitelmaan sekä tutkintovaatimuksiin. Opiskelija tarvitsee aikaa asian omaksumiseen oppiakseen myös käyttämään tietoa hyödyksi sekä soveltamaan sitä.

Hahmottele alustavasti yllä olevan jaon mukaan mikä on kurssisi aineksesta aina välttämätöntä, usein tarpeellista ja joskus hyödyllistä.

Esimerkkejä Teknillisessä korkeakoulussa tehdyistä ydinainesanalyyseista sekä tausta-aineistoa:
http://www.hut.fi/Yksikot/Opintotoimisto/Opetuki/tutkintorakennetyokaluja

Tietoa tutkintorakenteen uudistuksesta ja sen taustoista:
http://www.minedu.fi/opm/koulutus/yliopistokoulutus/bolognaprosessi.html

Walmiiksi Wiidessä Wuodessa -projektin aineisto, erityisesti:

Karjalainen A. (toim., 2003). Akateeminen Opetussuunnitelmatyö. Oulun yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö. s. 74-77.
http://www.oulu.fi/w5w/tyokalut/akatops305.pdf

Hankkeen toimijat
Opetukselliset ratkaisut
Anna-Kaarina Kairamo, TKK Opetuksen ja opiskelun tuki Päivitetty 28.09.2004 /akk