Jakson materiaali > Hankkeen toimijat

HANKKEEN TOIMIJAT

Opiskelijat
Tekijät

Opiskelijat: verkko-opetuksen kohderyhmä

Kohderyhmästä eli opiskelijoista tulisi tietää ainakin seuraavat seikat, jotka vaikuttavat myös opetuksen sisältöön:

  • Mikä on opiskelijoiden tiedon ja osaamisen taso? Mikä on lähtötaso itse oppisisällön suhteen? Minkälaiset ovat opiskelutaidot? Entä tekniset taidot?
  • Mitkä ovat opiskelijoiden mahdollisuudet käyttää verkkopalveluita: kuinka monella opiskelijalla on käytössään tietokone ja minkälainen on yhteys palveluihin (analoginen modeemi, ISDN, laajakaistayhteys tms.), pääsy koneelle jos ei omaa jne.
  • Mitkä ovat opiskelijoiden aikaisemmat kokemukset, asenteet sekä motivaatio verkon käyttöön ylipäätään ja erityisesti verkko-opetuksen suhteen?
  • Opiskelijoiden elämäntilanne: erityisesti työssäkäynnin vaikutus mahdollisuuteen osallistua esim. lähitapaamisiin.

Tietoja opiskelijoista voidaan kartoittaa myös kurssin aikana jos se ei ole etukäteen mahdollista. Kartoitus voi tapahtua esim. lomakkeiden (www tai paperi), esitentin, ennakkotehtävien tai haastattelun avulla. Esitietoja kerätessä kannattaa miettiä mitä niillä aikoo tehdä. Ei kannata kerätä tietoa, jota ei pysty hyödyntämään omassa toiminnassaan.

Jos kohderyhmä on suppea, esim. syventävien opintojen jonkin kurssin osallistujat, käyttäjien profiili on helposti hahmotettavissa. Mitä laajempi on kohderyhmä (esim. massakurssi), sitä varmemmin lähtötaso vaihtelee suuresti.

Erityisesti aineistoa tuotettaessa on syytä arvioida, aiotaanko sitä käyttää myös muilla kursseilla ja muille kohderyhmille, jolloin niiden yleiskäyttöisyyteen ja modulaarisuuteen on syytä panostaa.

Tekijät: opettajat, muu henkilökunta, alihankkijat

Ketkä osallistuvat projektiin? Verkkokurssin opettaja ei pääsääntöisesti ehdi tehdä itse kaikkea, vaikka pioneerit ovatkin näin usein toimineet. Opettajalla ei ole tietoja tai taitoja kaikkiin tehtäviin, eikä tarvitsekaan olla. Tärkeää on selvittää itselleen oma rooli sekä kartoittaa, mistä tarvittava apu ja tuki löytyy. Onko yliopistossa tai omassa yksikössä sellaisia tukihenkilöitä jotka voivat osallistua projektiin? Mikä on heidän roolinsa hankkeessa? Mitä tehdään itse ja mikä teetetään esim. alihankintana?

Verkko-opetusprojektin suunnittelu- ja tuotantovaiheessa voi olla mukana ainakin osittain eri henkilöt kuin toteutusvaiheessa. On hyödyllistä selkiyttää itselle ja muille kunkin rooli projektin eri vaiheissa. Osallistujien rooliin vaikuttavat oman tehtäväkentän lisäksi

  • koulutussuunnitteluosaaminen
  • pedagoginen osaaminen
  • tekninen osaaminen
  • asenteet ja motivaatio sekä
  • projektiosaaminen.

Pohdi yllä esitettyjen kysymysten valossa oman hankkeesi kohderyhmää.

Ketkä osallistuvat hankkeen toteuttamiseen? Millaisia rooleja tiimisi / omaan työhösi liittyy tässä hankkeessa? Millainen on oma lähtötasosi taitojen ja tietojen suhteen?

Mitä esitietoja opiskelijoista tarvitset? Mitä niillä tehdään: karsinta, sisältöjen muokkaaminen, opetusmetelmien valinta tms.?

Minkälaista tukea tarvitset hankkeessasi ja mistä sitä on saatavissa? Onko yliopistossasi käytettävissä tukipalveluja? Millaisia? Mitä palvelut maksavat?

TIEKEn tietokoneen ajokortin sivut, joista löytyy testejä oman tietoteknisen taidon mittaamiseen:
http://www.tieke.fi/ajokortti.nsf/?open

Toimintaympäristön analyysi
Sisällön analyysi ja rajaus
Anna-Kaarina Kairamo, TKK Opetuksen ja opiskelun tuki Päivitetty 28.09.2004 /akk