Jakson materiaali > Verkko-opetuksen suunnitteluprosessi

VERKKO-OPETUKSEN SUUNNITTELUPROSESSI

Projektin vaiheet
Suunnittelun osa-alueet

Verkko-opetuksen suunnittelu ja tuottaminen voidaan jäsentää prosessiksi, jossa tuotetaan toisaalta verkkokurssin toiminnallinen ratkaisu ja toisaalta digitaalista aineistoa. Verkkokurssit hyödyntävät verkkoaineistoa mutta yhtälailla myös muuta aineistoa, esim. kirjoja, artikkeleita, cd-romille tallenettua aineistoa.

Verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen vaikuttaa erityisesti se, tuotetaanko täysin uutta koulutusta vai muokataanko jo olemassa olevaa kurssia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäväksi. Täysin uutta tuotettaessa voidaan lähteä puhtaalta pöydältä, jolloin vapausaste on yleensä suurempi.

Vanhaa muokattaessa on tarkoituksenmukaista tarkastella erityisesti, mitä toimintaa kurssissa viedään verkkoon ja onko syytä samanaikaisesti tehdä pedagoginen uudelleentarkastelu. Hyvin toimivia ratkaisuja ei kannata heittää romukoppaan. Vastaavasti verkko ei pelasta huonosti toimivaa ratkaisua, vaan vaativana toimintaympäristönä useimmiten vain vahvistaa ongelmia.

Verkko-opetuksen ratkaisut voivat olla mitä moninaisimpia sen mukaan, ollaanko tekemässä massakurssia vai pienehkölle ryhmälle suunnattua kokonaisuutta sekä minkälaisia pedagogisia valintoja tehdään. Useat opettajat kokevat tärkeäksi tuottaa ennakkoon verkkoon oppimateriaalia. Aineiston luonteesta riippuen tämä vaatii osaamista, joka yksinkertaisimmillaan on tekstiä ja linkkejä sisältävän webbisivun tuottamista ja monimutkaisimmillaan vaativien animaatioiden ja vuorovaikutteisten multimedia-aineistojen tuotantoa. Tällöin materiaalin tuotantoon soveltuu tuotantoprosessimalli, jonka elementtejä ovat tyypillisesti sisällön luominen, paketointi ja jakelu. Tuotettava aineisto on yleensä sellaista, jota voidaan hyödyntää useampiin tarkoituksiin.

Monesti merkittävä osa sisällöstä luodaan itse opetus- ja opiskeluprosessin aikana harjoitustöiden, kommunikoinnin ja erilaisten yhteistoiminnallisten työskentelymuotojen ja muodossa. Kun sisältö tuotetaan koulutuksen aikana, koulutuksen verkkoympäristö toimii yhteisenä työtilana, joka on aluksi kuin kalustamaton työhuone.

Kanerva - Merikanto - Hanelius (2002).Verkko-oppiminen valtionhallinnossa. Valtionvarainministeriö. Tutkimukset ja selvitykset 1/2002.
http://www.vm.fi/resource/fi/9294.pdf

Mitä lisäarvoa tieto- ja viestinvätekniikka ja erityisesti verkko tuo opetukseesi? Mitä riskejä näet?

TieVie-koulutuksessa vuonna 2004 on 120 osallistujaa. Kurssi voidaan luokitella massakurssiksi. Pohdi miten massakurssi eroaa esim. 10 tai 20 osallistujan kurssista verkon hyödyntämisen suhteen.


Projektin vaiheet

Verkko-opetuksen suunnittelu ja tuottaminen jäsentyy yleensä kuuteen vaiheeseen (vaiheiden määrä ja nimitykset saattavat hieman vaihdella ohjeistuksen tekijän mukaan):

 1. Projektiehdotus
 2. Suunnittelu
 3. Tuotanto
 4. Testaus
 5. Toteutus
 6. Arviointi ja korjaus

Prosessille on ominaista, että eri vaiheiden välillä tapahtuu iterointia (vaiheita toteutetaan osittain yhtäaikaisesti ja kertautuvasti) ja ne eivät lineaarisesti seuraa toisiaan. Voi esimerkiksi olla hedelmällistä tehdä alustava demo kurssin verkkoalueesta jo suunnitteluvaiheessa, joskus jopa projektiehdotusvaiheessa. Sen avulla havainnollistetaan hankkeen muille osapuolille, miltä verkkoratkaisu näyttää ja tuntuu ja kuinka se toimii ja mitkä ovat sen mahdolliset rajoitteet.

Esimerkki yliopiston omasta kurssituotanto-oppaasta:
University of British Columbia: Project Development Manual for Faculty (PDF-dokumentti)
Ota selvää minkälaisia ohjeita on omassa olemassa yliopistossasi kehittämisprojektin suunnitteluun ja toteutukseen.

Projektisuunnitelma

www.virtuaaliyliopisto.fi > Opetus > Kurssin tuottajan työkalupakki

Jos olet kiinnostunut tutustumaan projektitoimintaan syvällisemmin, oheismateriaalina voi toimia mikä tahansa projektitoiminnan oppikirja.
Työministeriön sivuilta löytyy Paul Silferbergin kirjoittama
Ideasta projektiksi. Projektinvetäjän käsikirja (PDF-dokumentti)

Sisällön tuotannon kysymyksiin paneudutaan lähemmin etäjaksossa Sisällön tuotanto.


Suunnittelun osa-alueet

Kuten mitä tahansa projektia, on verkko-opetustakin suunniteltaessa keskeistä miettiä, mitä, kenelle ja miten olemme tekemässä. Lisäksi on syytä hahmottaa miksi ylipäänsä teemme ja mitkä ovat reunaehdot. Karkeasti voimme jäsentää nämä kysymykset seuraavasti:

 • MIKSI: toimintaympäristön analyysin avulla hahmotamme hankkeemme mahdollisuuksia ja reunaehtoja
 • KENELLE ja KUKA: toimija-analyysin avulla hahmotamme kohderyhmämme sekä toimijoiden ominaisuuksia
 • MITÄ: opetuksen tavoitteet ja sisällön määrittely
 • MITEN: opetukselliset ratkaisut, materiaalin tuotanto, hallinto, teknologiaratkaisut

Näihin kysymyksiin vastaaminen tapahtuu tyypillisesti projektiehdotusvaiheessa, joka usein näyttäytyy yliopiston vuosittaisessa suunnittelusyklissä opetusohjelman suunnitteluna ja / tai rahoitusanomusten tuottamisena.

Suunnittelun osa-alueita on hahmotettu myös oheisessa kuvassa.

Kun mietitään miten opetushanke toteutetaan, on otettava kantaa vähintään seuraaviin viiteen asiakokokonaisuuteen:

 • Hankkeen kytkennät muihin hankkeisiin: mitä reunaehtoja hankkeella on osana laajempaa kokonaisuutta.
 • Opetukselliset ratkaisut eli prosessi: keskeisiä elementtejä ratkaisun hallinnassa ovat suunniteltu opiskeluprosessi, vuorovaikutus eri osapuolten (opettajat, opiskelijat, asiantuntijat, mentorit, tutorit jne.) välillä sekä opiskelun ohjauksen ratkaisut. Tärkeää on heti alussa miettiä miten opittua kurssilla arvioidaan. Valittavat arviointimenetelmät vaikuttavat suuresti siihen miten opiskelijat opiskelunsa jäsentävät.
 • Materiaalin tuotanto: kurssin opiskeluun tarvittava materiaali, itse tuotettava ja/tai valmiina hankittava, onko materiaali kenties opettajien etukäteen tuottamaa vai onko materiaali kurssiprosessin tuotos, esim. harjoitustöitä, projektidokumentteja tai yhteistoiminnallisen prosessikirjoittamisen tulosta.
 • Kurssihallinto ja tiedotus: tiedottaminen ajankohtaisista asioista ennen kurssia ja sen aikana verkkoilmoitustaululla tai esim. sähköpostitse, ilmoittautumiset, ryhmäjaot, harjoitustöiden palautuskanavat, (osa)suoritusten kirjaaminen jne.
 • Teknologiaratkaisut: käytettävät mediat sekä työkalut ja niiden hallinta.

Nämä elementit vaikuttavat toisiinsa, joten osa-alueita on syytä suunnitella yhtäaikaisesti.

Pohdi miten jäsentely sopii omaan hankkeeseesi. Onko jotakin asiakokonaisuutta joka tulisi lisätä oman hankkeesi kannalta? Onko jokin yllä mainituista osa-alueista hankkeesi kannalta kenties merkityksetön?
Verkon rooli opetuksessa
Toimintaympäristön analyysi
Anna-Kaarina Kairamo, TKK Opetuksen ja opiskelun tuki Päivitetty 30.09.2004 /akk