Jakson materiaali > Kuormittavuusanalyysi

KUORMITTAVUUSANALYYSI

Kurssia suunnitellessa opettajalla on mielikuva siitä prosessista, minkä opiskelija kurssin aikana käy läpi. Verkko-opiskelu on usein osoittautunut perinteisen opetuksen seuraamista työläämmäksi. Siksi onkin tärkeätä opiskelijan työmäärän oikea mitoittaminen. Tähän on hyvänä apukeinona kuormittavuusanalyysi eli opintojakson työmäärän mitoittaminen.

Tämän etäjakson mitoitus:

Laajuus puoli opintoviikkoa eli ~20 h

1) Orientoitumistehtävä Oulussa 0,5 h

2) Hankkeen kytkökset -kuvaustehtävä ja keskustelu 4 h

3) Verkkojakson materiaaliin tutustuminen ja projektisuunnitelman laatiminen 10 h

4) Projektisuunnitelman julkaisu ja palautteen antaminen sekä itsearviointilomakkeen täyttäminen 6 h

Myös opetushenkilökunnan työkuormaa voi laskea samankaltaisesti. Työaika kannattaa laskea erikseen kehittämistyövaiheen ja toteutusvaiheen osalta.

Toteutukseen tarvittava työaika kannattaa jakaa kolmeen osa-alueeseen:

 • tehtävät ennen kurssia
 • tehtävät kurssin aikana
 • tehtävät kurssin jälkeen

Tällöin käydään läpi kaikki henkilöt jotka osallistuvat kurssin pyörittämiseen työvaiheittain: kurssia edeltävä, kurssin aikainen ja kurssin jälkeinen hallintotyö (tiedottaminen, ilmoittautumiset, opintosuoritukset jne.) sekä opetus- ja ohjaustyö, palautteen anto ja arviointi (esim. laskemalla kuinka paljon keskimäärin menee aikaa ohjaukseen ja kunkin tehtävän arviointiin ja palautteen antoon).

Kuormitusta laskettaessa voi käyttää esim. alla esitetyn tyyppistä taulukkoa apuna. Liiallinen yksityiskohtaisuus saattaa johtaa vääriin arvioihin, joten vaiheen tehtäviä mietittäessä kannattaa olla riittävän suurpiirteinen.

Tehtävä Assistentti X Lehtori Y Professori X

Ennen

 • Tehtävä 1
 • 2
 • 3
 • jne.
     

Aikana

 • lähitapaamiset
 • ohjaus
 • arviointi ja palaute (esim. 1/2 h opiskelijaa kohti)
 • suoritusten rekisteröinti
 • tekninen tuki
 • jne.
     

Jälkeen

 • Tehtävä 1
 • 2
 • 3
 • jne.
     
YHTEENSÄ      

 

Tee alustava laskelma hankkeesi tuottamisessa ja toteuttamisessa mukana olevien henkilöiden työkuormasta.

Walmiiksi Wiidessä Wuodessa -projektin aineisto, erityisesti:

Karjalainen A.- Alha K. - Jutila, S. (2003). Anna aikaa ajatella, Suomalaisten yliopisto-opintojen mitoitusjärjestelmä. Oulun yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö.
http://www.oulu.fi/w5w/tyokalut/MITOI305.pdf

Teknologiaratkaisut
Kustannukset, resurssit
Anna-Kaarina Kairamo, TKK Opetuksen ja opiskelun tuki Päivitetty 28.09.2004 /akk