G E O I N F O R M A T I I K A N  V I R T U A A L I Y L I O P I S T O

 

Turun yliopisto, Maantieteen laitos

 

Opetus- ja tutkimustavoitteet, painopistealueet
Geoinformatiikan opetus
Virtuaaliyliopiston opintojaksot

 
  http://www.utu.fi/ml/maantiede/

1. OPETUS- ja TUTKIMUSTAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET
Turun yliopistossa tavoitteeksi on asetettu geoinformatiikan perusteiden opettaminen kaikille maantieteen opiskelijoille ja valinnaisten kaukokartoitus ja paikkatietomenetelmien ja soveltavien kurssien tarjoaminen valituista erikoisalueista. Opetus pyrkii kattamaan monipuolisesti geoinformatiikan laajan kirjon (kaukokartoitus, paikkatietomenetelmät, digitaaliset kartta- ja navigointipalvelut, ympäristön mallinnus).

Syventävän tason opetus kytkeytyy maantieteen ja sen lähialojen (esim. biologia, geologia) tutkimukseen, jonka tärkeä resurssi on Tietokonekartografian Laboratorio, UTU-LCC (www.utu.fi/ml/kartografia/compcart/). Tutkimus on luonteeltaan monitieteistä, ja siinä geoinformatiikalla on ensisijaisesti välinemerkitys. Osassa tutkimushankkeita kehitetään myös ympäristöä käsittelevien alueellisten paikkatietoaineistojen käsittelymenetelmiä ja yhteiskäytön keinoja. Geoinformatiikkaan tukeutuvan tutkimuksen erityisiä vahvuusalueita ovat:

 • alueellinen ympäristötutkimus, erityisesti geomorfologinen ja maisemaekologinen mallinnus, maiseman muutostutkimus
 • kaupunkitutkimus, erityisesti kaupukiympäristön tilaan littyvä alueellinen tutkimus
 • digitaaliset kartta- ja navigointipalvelut ja niiden internet sovellukset
 • paikkatiedon clearing-house mekanismit, erityisesti alueellinen paikkatietotutkimus, ympäristötietoarkistot
 • tietoyhteiskunnan kehitys.

Virtuaaliyliopiston odotetaan parantavan Turun yliopiston opiskelijoiden mahdollisuuksia hyödyntää alan valtakunnallista erikoiskurssitarjontaa ja vastaavasti TY:n vahvuusalojen opetusta voidaan saattaa nykyistä laajemman opiskelijajoukon ulottuville. Turun yliopistossa omaksuttu monitieteinen lähestymistapa geoinformatiikan kysymyksiin heijastuu myös sen tavoitteisiin virtuaaliyliopistossa.

2. GEOINFORMATIIKAN OPETUS
Alan perusopinnot kattavat geoinformatiikan perusteet harjoitustöineen. Aine- ja syventävistä opinnoissa järjestetään vuosittain kaukokartoituksen ja paikkatietomenetelmien sekä soveltavan geoinformatiikan kursseja. Osa syventävän tason kursseista on vuosittain vaihtuvia erikoiskursseja, joita on järjestetty mm. seuraavista aiheista: spatiaalinen ja temporaalinen mallinnus, digitaaliset kartta- ja navigointipalvelut, aridien alueiden kaukokartoitus, maisemaekologian paikkatietosovel-lukset. Opetuskieliä ovat suomi ja erityisesti peruskurssilla ja erikoiskursseilla englanti.

3. VIRTUAALIYLIOPISTON OPINTOJAKSOT
Geoinformatiikan opintojaksoissa pyritään siihen, että osa opetustehtävistä tehdään virtuaalisesti. Joillakin kursseilla pääpaino on kokonaan etäopetuksessa, joka tapahtuu pääasiassa verkon kautta. Vuoden 2002 alusta seuraavilla kursseilla on käytetty/tullaan käyttämään verkko-opetusta:

 • Seminar in Geoinformatics - continuous course (1-4 ov)
 • Project work in Remote Sensing - spring 2002 (2-4 ov)
 • Johdatus Geoinformatiikkaan/Introduction to Geoinformatics - kevät 2003 (2 ov)
 • GIS in Landscape Ecological Applications - spring 2003 (1-2 ov)
 • Geographical and biodiversity clearing-house mechanisms - autumn 2003
 • Geoinformatiikan projektityö - 2003--2004 (2-4 ov)
 • Geoinformatics in Biogeography and Landscape Ecology - spring 2004

 

Näitä sivuja ylläpitää koordinaatioyksikkö.
Päivitetty 03.03.2003